آرشیو نشریه روند

نشریه شماره عنوان تاریخ بها تعداد دانلود دانلود فایل
49 بررسی روندهای بین المللی در کنترل خرداد 97 0 30
50 بررسی روندهای بین المللی در کنترل آبان 97 0 11
51 بررسی روندهای بین المللی در کنترل دی 1397 0 12
8 بررسی روندهای بین المللی کنترل 1390/09/01 0 10
12 بررسی روندهای بین المللی در کنترل 1391/12/01 0 9
10 بررسی روندهای بین المللی در کنترل 1391/03/01 0 9
7 بررسی روندهای بین المللی در کنترل 1391/07/01 0 9
6 مقالات، تحلیل ها و رخدادهای منطقه ای و بین المللی حوزه مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط 1390/05/01 0 12
9 بررسی روندهای بین المللی در کنترل 1391/02/01 0 11
14 بررسی روندهای بین المللی در کنترل مواد مخدر 1392/04/01 0 9
13 بررسی روندهای بین المللی در کنترل 1391/12/01 0 12