آرشیو نشریه اعتیاد پژوهشی

نشریه شماره عنوان تاریخ بها تعداد دانلود دانلود فایل
66 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال شانزدهم، شماره شصت و شش، زمستان1401 0 36
65 اعتیاد پژوهشی سال شانزدهم، شماره شصت و پنجم، پاییز1401 0 22
64 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال شانزدهم، شماره شصت و چهارم، تابستان1401 0 20
63 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال شانزدهم، شماره شصت و سوم، بهار 1401 0 16
62 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال پانزدهم، شماره شصت و دوم،زمستان1400 0 23
61 فصلنامه اعتیاد پژوهی شماره ۶۱ سال پانزدهم، شماره 61، پاییز 1400 0 23
1 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1381/10/01 0 23
2 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/01/01 0 12
3 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/04/01 0 12
4 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/07/01 0 13
5 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/10/01 0 13
6 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1383/01/01 0 14
7 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1387/07/01 0 14
8 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1387/07/01 0 15
9 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1388/01/01 0 13
11 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1388/07/01 0 12
12 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1388/10/01 0 11
13 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1389/01/01 0 11
14 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1389/04/01 0 12
16 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1389/10/01 0 15
17 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/01/01 0 11
10 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/04/01 0 13
18 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/04/01 0 11
19 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/07/01 0 12
20 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/10/01 0 11
21 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/01/01 0 11
22 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/04/01 0 11
23 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/07/01 0 13
24 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/10/01 0 12
25 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/01/01 0 13
26 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/04/01 0 12
27 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/07/01 0 12
28 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/10/01 0 12
32 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1393/10/01 0 12
33 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1394/01/01 0 25
34 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1394/04/01 0 14
35 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2015/07/01 0 14
36 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2015/10/01 0 13
37 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2915/11/01 0 13
38 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2015/12/01 0 14
39 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2016/01/01 0 15
40 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2016/02/01 0 17
59 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال پانزدهم، شماره پنجاه و نهم، بهار 1400 0 46
60 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال پانزدهم، شناره شصت، تابستان 1400 0 35
55 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال چهاردهم، شماره پنجاه و پنجم، بهار 1399 0 22
56 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1399سال چهاردهم، شماره پنجاه و ششم، تابستان 0 18
57 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال چهاردهم، شماره پنجاه و هفتم ، پاییز 1399 0 22
58 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال چهاردهم، شماره پنجاه و هشتم، زمستان 1399 0 21
50 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال دوازدهم، شماره پنجاهم، زمستان 1397 0 14
45 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم ، بهار 1397 0 13
46 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و ششم، تابستان 1397 0 13
49 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و نهم، ویژه نامه 2 0 13
48 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و هشتم ، ویژه نامه 1 0 14
47 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و هفتم ، پاییز 1397 0 13
54 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم ، شماره پنجاه و چهارم ،زمستان 1398 0 15
52 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم، شماره پنجاه و چهارم، زمستان 1398 0 25
53 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم، شماره پنجاه وسوم، پاییز 1398 0 19
51 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم، شماره پنجاه و یکم، بهار 1398 0 18
44 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال یازدهم، شماره چهل و چهارم، زمستان 1396 0 16
42 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال یازدهم، شماره چهل و دوم،تابستان 1396 0 25
43 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال یازدهم، شماره چهل و سوم، پاییز 1396 0 41
67 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال شانزدهم، شماره شصت و هفت، بهار1402 0 95