آرشیو نشریه اعتیاد پژوهشی

نشریه شماره عنوان تاریخ بها تعداد دانلود دانلود فایل
41 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال یازدهم، شماره چهل و یکم، بهار1396 0 33
43 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال یازدهم، شماره چهل و سوم، پاییز 1396 0 21
42 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال یازدهم، شماره چهل و دوم،تابستان 1396 0 10
44 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال یازدهم، شماره چهل و چهارم، زمستان 1396 0 9
51 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم، شماره پنجاه و یکم، بهار 1398 0 9
53 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم، شماره پنجاه وسوم، پاییز 1398 0 12
52 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم، شماره پنجاه و چهارم، زمستان 1398 0 11
54 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال سیزدهم ، شماره پنجاه و چهارم ،زمستان 1398 0 9
47 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و هفتم ، پاییز 1397 0 8
48 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و هشتم ، ویژه نامه 1 0 9
49 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و نهم، ویژه نامه 2 0 9
46 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و ششم، تابستان 1397 0 9
45 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال دوازدهم، شماره چهل و پنجم ، بهار 1397 0 9
50 علمی و پژوهشی سوءمصرف مواد سال دوازدهم، شماره پنجاهم، زمستان 1397 0 8
58 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال چهاردهم، شماره پنجاه و هشتم، زمستان 1399 0 13
57 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال چهاردهم، شماره پنجاه و هفتم ، پاییز 1399 0 15
56 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1399سال چهاردهم، شماره پنجاه و ششم، تابستان 0 11
55 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال چهاردهم، شماره پنجاه و پنجم، بهار 1399 0 14
60 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال پانزدهم، شناره شصت، تابستان 1400 0 18
59 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال پانزدهم، شماره پنجاه و نهم، بهار 1400 0 19
40 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2016/02/01 0 12
39 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2016/01/01 0 9
38 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2015/12/01 0 9
37 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2915/11/01 0 9
36 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2015/10/01 0 9
35 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 2015/07/01 0 10
34 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1394/04/01 0 9
33 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1394/01/01 0 9
32 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1393/10/01 0 9
28 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/10/01 0 9
27 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/07/01 0 9
26 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/04/01 0 9
25 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1392/01/01 0 9
24 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/10/01 0 9
23 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/07/01 0 9
22 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/04/01 0 9
21 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1391/01/01 0 9
20 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/10/01 0 9
19 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/07/01 0 9
18 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/04/01 0 9
10 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/04/01 0 11
17 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1390/01/01 0 9
16 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1389/10/01 0 13
14 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1389/04/01 0 10
13 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1389/01/01 0 9
12 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1388/10/01 0 9
11 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1388/07/01 0 10
9 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1388/01/01 0 11
8 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1387/07/01 0 10
7 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1387/07/01 0 10
6 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1383/01/01 0 9
5 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/10/01 0 9
4 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/07/01 0 9
3 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/04/01 0 9
2 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1382/01/01 0 9
1 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد 1381/10/01 0 11
61 فصلنامه اعتیاد پژوهی شماره ۶۱ سال پانزدهم، شماره 61، پاییز 1400 0 13
62 علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال پانزدهم، شماره شصت و دوم،زمستان1400 0 15
63 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال شانزدهم، شماره شصت و سوم، بهار 1401 0 5
64 فصلنامه علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد سال شانزدهم، شماره شصت و چهارم، تابستان1401 0 1